GDPR

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Tyto zásady se vztahují na zpracování (používání) jakýchkoli osobních údajů společností BMG turistične služby d.o.o. (provozovatel) nebo prováděné jménem provozovatele.

Informace o provozovateli:

BMG turistične služby d.o.o.
Križna pot 6
2327 Rače
Číslo DPH: SI37969340

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Základní kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa);
Informace o používání našich webových stránek (návštěvy jednotlivých stránek, kliknutí na odkazy, strávený čas) a informace o reakci na naše e-maily (zda byla zpráva otevřena, na které odkazy jste klikli);

Informace, které potřebujeme k plnění smlouvy a dodání zakoupeného zboží (předmět nákupu, cena, adresa dodání, doba dodání, způsob platby, datum platby, údaje o reklamacích, údaje o vystavené faktuře atd.).

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě následujících právních základů:

 • pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností (např. vystavení faktur za zakoupené zboží);
 • pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo protože jste si od nás vyžádali nabídku;
 • pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel zpracování, přičemž máte vždy právo udělený souhlas odvolat (např. pro individuální oznámení naší nabídky na základě profilování);
 • pokud máme oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, například abychom vám poslali e-mail v případě, že jste opustili nákupní košík na našich webových stránkách, aniž byste dokončili nákup.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme použít pro jeden nebo více z následujících účelů:

 • komunikovat s vámi ohledně poskytování našich služeb a odpovídat na vaše dotazy;
 • uzavření smlouvy a plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy;
 • marketingová komunikace (zasílání e-mailů);
 • vymáhání právních nároků a řešení sporů;
 • pro statistické analýzy prodeje našeho zboží a používání našich webových stránek;

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje a co se s nimi děje poté?

Základní osobní údaje uchováváme, dokud máte na našich webových stránkách status registrovaného uživatele nebo jste odběrateli našeho newsletteru.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, jsou uloženy trvale nebo. dokud tento souhlas neodvoláte.

Údaje o vystavených fakturách se uchovávají po dobu 10 let od data vystavení.

Údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a námi uchováváme po dobu dalších 5 let od splnění smlouvy (dodání zboží).

Po uplynutí doby uchovávání jsou osobní údaje účinně vymazány nebo anonymizovány, což znamená, že je zpracováváme tak, aby již nemohly být spojeny s vámi nebo vám přiřazeny.

Voluntary transmission of data and consequences of non-transmission

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nejste povinni nám osobní údaje poskytnout, ale pokud nám je neposkytnete, nemůžete od nás dostávat určité služby nebo s námi uzavírat smlouvy. Pokaždé, když od vás získáme osobní údaje, uvedeme, které údaje jsou takové, že jejich předání bude mít uvedené důsledky.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje nepředáváme a neposkytujeme informace třetím osobám (mimo společnost Hiša daril doo) s výjimkou těch, které s námi mají uzavřenou písemnou smlouvu, na jejímž základě plní určité úkoly související se zpracováním údajů a jsou povinny dodržovat právní předpisy o zpracování a ochraně osobních údajů (tzv. smluvní zpracovatelé). Smluvní zpracovatelé, kterým poskytujeme osobní údaje, jsou:

 • poskytovatelé marketingových služeb
 • poskytovatelé telefonních studií
 • poskytovatelé e-mailu
 • poskytovatel účetních služeb

Smluvní zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a nesmí je zpracovávat pro vlastní účely. Spolu se svými zaměstnanci se zavazují chránit důvěrnost vašich osobních údajů.

Contract processors may only process personal data in accordance with our instructions and may not process it for their own purposes. Spolu se svými zaměstnanci se zavazují chránit důvěrnost vašich osobních údajů.

Smluvní zpracovatelé neexportují osobní údaje do třetích zemí (mimo členské státy Evropského hospodářského prostoru – jedná se o členy EU a Island, Norsko a Lichtenštejnsko).

Jaká máte práva týkající se osobních údajů, jak můžete odvolat souhlas se zpracováním a jaké jsou důsledky odvolání?

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva, o která nás můžete kdykoli požádat:

 • potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje;
 • přístup k osobním údajům a následující informace: účely zpracování; typy osobních údajů; uživatelé nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména uživatelé ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích; předpokládaná doba uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby; existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a jeho důvody, jakož i význam a zamýšlené důsledky takového zpracování pro vás; Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
 • jednu (bezplatnou) kopii osobních údajů ve formě, kterou určíte (pokud je žádost podána elektronickými komunikačními prostředky a nepožádáte o jiný způsob, bude kopie poskytnuta v elektronické podobě); za další kopie, které si vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek s ohledem na náklady;
 • oprava nepřesných osobních údajů;
 • omezení zpracování, pokud:
 • zpochybníte přesnost osobních údajů, a to po dobu, která nám umožní přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a požadujete omezení jejich používání;
 • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro uplatnění, realizaci nebo obhajobu právních nároků, výmaz všech osobních údajů (právo být zapomenut), pokud jsou splněny podmínky článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • výtisk osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě s právem předat tyto údaje jinému správci bez zásahu do mé osoby;
 • ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování;
 • že se na vás nevztahuje rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud jsou splněny předpoklady stanovené v článku 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • právo podat proti nám stížnost u komisaře pro informace, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Postup výkonu práv

Své žádosti týkající se výkonu práv na osobní údaje můžete adresovat písemně na kterýkoli z kontaktů uvedených v horní části tohoto dokumentu v části Správce osobních údajů a Kontaktní údaje.

Za účelem spolehlivé identifikace v případě uplatnění práv v souvislosti s osobními údaji si od vás můžeme vyžádat další informace a odmítnout jednat můžeme pouze tehdy, pokud prokážeme, že vás nemůžeme spolehlivě identifikovat.

Na vaši žádost o uplatnění práv na osobní údaje musíme odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.